Όνομα
Σύμβολο
N
N
Ατομικός Αριθμός
7
7
Ομάδα
15
15
Περίοδος
2
2
Τομέας
p
p
Abundance in Earth's crust
0,002%
0,002%
Abundance in Universe
0,1%
0,1%
General Properties
Ατομικό βάρος
14,0067
14,0067
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Colorless
Colorless
Radioactive
Όχι
Όχι
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Simple Hexagonal
Physical Properties
Πυκνότητα (g/cm3)
0,0012506
0,0012506
Phase
Αέρια
Αέρια
Σημείο τήξης
63,15 K | -210 °C | -346 °F
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Σημείο βρασμού
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Heat of Fusion (kJ/mol)
0,36
0,36
Heat of Vaporization (kJ/mol)
2,79
2,79
Ειδική θερμοχωρητικότητα (J/g·K)
1,04
1,04
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
56 pm
56 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
71 pm
71 pm
Ηλεκτραρνητικότητα (Κλίμακα Pauling)
3,04
3,04
Ionization Potential (eV)
14,5341
14,5341
Atomic Volume (cm3/mol)
17,3
17,3
Θερμική αγωγιμότητα (W/cm·K)
0,0002598
0,0002598
Oxidation States
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p3
[He] 2s2 2p3
Electrons per shell
2, 5
2, 5