Ραδερφόρντιο

104
Rf
Ομάδα
4
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
104
104
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
104
Ατομικό βάρος
[267]
Mass Number
261
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
23 g/cm3
Σημείο τήξης
2373,15 K | 2100 °C | 3812 °F
Σημείο βρασμού
5773,15 K | 5500 °C | 9932 °F
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
CAS Number
53850-36-5
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
157 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
6,011 eV
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
0,23 W/cm·K
Oxidation States
4
Applications
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf