Μπόριο

107
Bh
Ομάδα
7
Περίοδος
7
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
107
107
157
General Properties
Ατομικός Αριθμός
107
Ατομικό βάρος
[270]
Mass Number
264
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
37 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
CAS Number
54037-14-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
141 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
7
Applications
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh