Νάτριο

11
Na
Ομάδα
1
Περίοδος
3
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
11
11
12
General Properties
Ατομικός Αριθμός
11
Ατομικό βάρος
22,98976928
Mass Number
23
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
Electrons per shell
2, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
0,971 g/cm3
Σημείο τήξης
370,87 K | 97,72 °C | 207,9 °F
Σημείο βρασμού
1156,15 K | 883 °C | 1621,4 °F
Heat of Fusion
2,6 kJ/mol
Heat of Vaporization
97,7 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,228 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2,3%
Abundance in Universe
0,002%
Sodium
Image Credits: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
CAS Number
7440-23-5
PubChem CID Number
5360545
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
186 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
166 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,93 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,1391 eV
Atomic Volume
23,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,41 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1
Applications
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
Ισότοπα
Stable Isotopes
23Na
Unstable Isotopes
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na