Μοσκόβιο

115
Mc
Ομάδα
15
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
115
115
173
General Properties
Ατομικός Αριθμός
115
Ατομικό βάρος
[288]
Mass Number
288
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54085-64-2
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
162 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
1, 3
Applications
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc