Αργό

18
Ar
Ομάδα
18
Περίοδος
3
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
18
18
22
General Properties
Ατομικός Αριθμός
18
Ατομικό βάρος
39,948
Mass Number
40
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek argos, inactive
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
Electrons per shell
2, 8, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,0017837 g/cm3
Σημείο τήξης
83,8 K | -189,35 °C | -308,83 °F
Σημείο βρασμού
87,3 K | -185,85 °C | -302,53 °F
Heat of Fusion
1,18 kJ/mol
Heat of Vaporization
6,5 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,52 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00015%
Abundance in Universe
0,02%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
CAS Number
7440-37-1
PubChem CID Number
23968
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
71 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
106 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
15,7596 eV
Atomic Volume
22,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0001772 W/cm·K
Oxidation States
0
Applications
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Argon is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
36Ar, 38Ar, 40Ar
Unstable Isotopes
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar