Κοβάλτιο

27
Co
Ομάδα
9
Περίοδος
4
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
27
27
32
General Properties
Ατομικός Αριθμός
27
Ατομικό βάρος
58,933195
Mass Number
59
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Electrons per shell
2, 8, 15, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,86 g/cm3
Σημείο τήξης
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Σημείο βρασμού
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Heat of Fusion
16,2 kJ/mol
Heat of Vaporization
375 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,421 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,003%
Abundance in Universe
0,0003%
Pure
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
CAS Number
7440-48-4
PubChem CID Number
104730
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
125 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
126 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,88 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,881 eV
Atomic Volume
6,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Applications
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
59Co
Unstable Isotopes
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co