Γερμάνιο

32
Ge
Ομάδα
14
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
32
32
41
General Properties
Ατομικός Αριθμός
32
Ατομικό βάρος
72,63
Mass Number
73
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the Latin word Germania, Germany
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
Electrons per shell
2, 8, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
5,323 g/cm3
Σημείο τήξης
1211,4 K | 938,25 °C | 1720,85 °F
Σημείο βρασμού
3106,15 K | 2833 °C | 5131,4 °F
Heat of Fusion
31,8 kJ/mol
Heat of Vaporization
334 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,32 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00014%
Abundance in Universe
0,00002%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
CAS Number
7440-56-4
PubChem CID Number
6326954
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
122 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
122 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,01 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,8994 eV
Atomic Volume
13,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,599 W/cm·K
Oxidation States
-4, 1, 2, 3, 4
Applications
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
Unstable Isotopes
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge