Βρώμιο

35
Br
Ομάδα
17
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
35
35
45
General Properties
Ατομικός Αριθμός
35
Ατομικό βάρος
79,904
Mass Number
80
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
Κόκκινο
Radioactive
Όχι
From the Greek word bromos, stench
Κρυσταλλικό σύστημα
Base Centered Orthorhombic
Ιστορία
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Electrons per shell
2, 8, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Physical Properties
Phase
Υγρά
Πυκνότητα
3,122 g/cm3
Σημείο τήξης
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Σημείο βρασμού
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Heat of Fusion
5,8 kJ/mol
Heat of Vaporization
14,8 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,474 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0003%
Abundance in Universe
7×10-7%
Pure
Image Credits: Images-of-elements
Pure liquid bromine
CAS Number
7726-95-6
PubChem CID Number
24408
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
120 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,96 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
11,8138 eV
Atomic Volume
23,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00122 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Applications
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Ισότοπα
Stable Isotopes
79Br, 81Br
Unstable Isotopes
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br