Στρόντιο

38
Sr
Ομάδα
2
Περίοδος
5
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
38
38
50
General Properties
Ατομικός Αριθμός
38
Ατομικό βάρος
87,62
Mass Number
88
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Named after Strontian, a town in Scotland
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Electrons per shell
2, 8, 18, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
2,64 g/cm3
Σημείο τήξης
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Σημείο βρασμού
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
Heat of Fusion
8 kJ/mol
Heat of Vaporization
137 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,301 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,036%
Abundance in Universe
4×10-6%
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
CAS Number
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
215 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
195 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,95 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,6949 eV
Atomic Volume
33,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,353 W/cm·K
Oxidation States
1, 2
Applications
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Unstable Isotopes
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr