Ρουθήνιο

44
Ru
Ομάδα
8
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
44
44
57
General Properties
Ατομικός Αριθμός
44
Ατομικό βάρος
101,07
Mass Number
101
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word Ruthenia, Russia
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Electrons per shell
2, 8, 18, 15, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
12,37 g/cm3
Σημείο τήξης
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Σημείο βρασμού
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Heat of Fusion
25,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
580 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,238 J/g·K
Abundance in Earth's crust
9,9×10-8%
Abundance in Universe
4×10-7%
Gas
Image Credits: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
CAS Number
7440-18-8
PubChem CID Number
23950
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
146 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,3605 eV
Atomic Volume
8,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,17 W/cm·K
Oxidation States
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Applications
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Ισότοπα
Stable Isotopes
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Unstable Isotopes
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru