Ρόδιο

45
Rh
Ομάδα
9
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
45
45
58
General Properties
Ατομικός Αριθμός
45
Ατομικό βάρος
102,9055
Mass Number
103
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word rhodon, rose
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Electrons per shell
2, 8, 18, 16, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
12,41 g/cm3
Σημείο τήξης
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Σημείο βρασμού
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Heat of Fusion
21,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
495 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,243 J/g·K
Abundance in Earth's crust
7×10-8%
Abundance in Universe
6×10-8%
Rhodium
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS Number
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
142 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,28 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,4589 eV
Atomic Volume
8,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,5 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Applications
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
103Rh
Unstable Isotopes
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh