Άργυρος

47
Ag
Ομάδα
11
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
47
47
61
General Properties
Ατομικός Αριθμός
47
Ατομικό βάρος
107,8682
Mass Number
108
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
The Latin word for silver is argentum
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
10,49 g/cm3
Σημείο τήξης
1234,93 K | 961,78 °C | 1763,2 °F
Σημείο βρασμού
2435,15 K | 2162 °C | 3923,6 °F
Heat of Fusion
11,3 kJ/mol
Heat of Vaporization
255 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,235 J/g·K
Abundance in Earth's crust
7,9×10-6%
Abundance in Universe
6×10-8%
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
CAS Number
7440-22-4
PubChem CID Number
23954
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
144 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
145 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,93 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,5762 eV
Atomic Volume
10,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
4,29 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 3
Applications
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Silver is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
107Ag, 109Ag
Unstable Isotopes
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag