Αντιμόνιο

51
Sb
Ομάδα
15
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
51
51
71
General Properties
Ατομικός Αριθμός
51
Ατομικό βάρος
121,76
Mass Number
122
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Trigonal
Ιστορία
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,685 g/cm3
Σημείο τήξης
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Σημείο βρασμού
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Heat of Fusion
19,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
68 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,207 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00002%
Abundance in Universe
4×10-8%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
CAS Number
7440-36-0
PubChem CID Number
5354495
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,05 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
8,6084 eV
Atomic Volume
18,22 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,243 W/cm·K
Oxidation States
-3, 3, 5
Applications
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
121Sb, 123Sb
Unstable Isotopes
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb