Δημήτριο

58
Ce
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
58
58
82
General Properties
Ατομικός Αριθμός
58
Ατομικό βάρος
140,116
Mass Number
140
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Cerium was named for the asteroid Ceres
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Electrons per shell
2, 8, 18, 19, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,77 g/cm3
Σημείο τήξης
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Σημείο βρασμού
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
Heat of Fusion
5,5 kJ/mol
Heat of Vaporization
350 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,192 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,006%
Abundance in Universe
1×10-6%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
CAS Number
7440-45-1
PubChem CID Number
23974
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
182 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
204 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,12 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,5387 eV
Atomic Volume
20,67 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,114 W/cm·K
Oxidation States
2, 3, 4
Applications
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
Unstable Isotopes
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce