Ευρώπιο

63
Eu
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
63
63
89
General Properties
Ατομικός Αριθμός
63
Ατομικό βάρος
151,964
Mass Number
152
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Europium was named after Europe
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Electrons per shell
2, 8, 18, 25, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
5,243 g/cm3
Σημείο τήξης
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Σημείο βρασμού
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Heat of Fusion
9,2 kJ/mol
Heat of Vaporization
175 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,182 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00018%
Abundance in Universe
5×10-8%
Weakly
Image Credits: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS Number
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
198 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,6704 eV
Atomic Volume
20,8 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,139 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
151Eu, 153Eu
Unstable Isotopes
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu