Άφνιο

72
Hf
Ομάδα
4
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
72
72
106
General Properties
Ατομικός Αριθμός
72
Ατομικό βάρος
178,49
Mass Number
178
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From Hafinia, the Latin name for Copenhagen
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
In 1911, Georges Urbain claimed to have found the element in rare-earth residues which was shown later to be a mixture of already discovered lanthanides.

Dirk Coster and George de Hevesy found it by X-ray spectroscopic analysis in Norwegian zircon in 1922.

Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer were the first to prepare metallic hafnium by passing hafnium tetra-iodide vapor over a heated tungsten filament in 1924.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d2 6s2
Hf
In powdered form, hafnium is pyrophoric and can ignite spontaneously in air
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
13,31 g/cm3
Σημείο τήξης
2506,15 K | 2233 °C | 4051,4 °F
Σημείο βρασμού
4876,15 K | 4603 °C | 8317,4 °F
Heat of Fusion
25,5 kJ/mol
Heat of Vaporization
630 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,144 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00033%
Abundance in Universe
7×10-8%
Electrolytic
Image Credits: Images-of-elements
Electrolytic hafnium
CAS Number
7440-58-6
PubChem CID Number
23986
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
159 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
175 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,8251 eV
Atomic Volume
13,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,23 W/cm·K
Oxidation States
2, 3, 4
Applications
Hafnium oxide-based compounds are being introduced into silicon-based chips to produce smaller, more energy efficient and performance packed processors.

Most of the hafnium produced is used in the production of control rods for nuclear reactors.

Hafnium is also used in photographic flash bulbs, light bulb filaments, and in electronic equipment as cathodes and capacitors.
Hafnium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf, 180Hf
Unstable Isotopes
153Hf, 154Hf, 155Hf, 156Hf, 157Hf, 158Hf, 159Hf, 160Hf, 161Hf, 162Hf, 163Hf, 164Hf, 165Hf, 166Hf, 167Hf, 168Hf, 169Hf, 170Hf, 171Hf, 172Hf, 173Hf, 174Hf, 175Hf, 181Hf, 182Hf, 183Hf, 184Hf, 185Hf, 186Hf, 187Hf, 188Hf