Βολφράμιο

74
W
Ομάδα
6
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
74
74
110
General Properties
Ατομικός Αριθμός
74
Ατομικό βάρος
183,84
Mass Number
184
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 12, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
19,25 g/cm3
Σημείο τήξης
3695,15 K | 3422 °C | 6191,6 °F
Σημείο βρασμού
5828,15 K | 5555 °C | 10031 °F
Heat of Fusion
35 kJ/mol
Heat of Vaporization
800 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,132 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00011%
Abundance in Universe
5×10-8%
Tungsten
Image Credits: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
CAS Number
7440-33-7
PubChem CID Number
23964
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
162 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,36 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,864 eV
Atomic Volume
9,53 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,74 W/cm·K
Oxidation States
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Applications
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Stable Isotopes
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
Unstable Isotopes
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W