Φθόριο

9
F
Ομάδα
17
Περίοδος
2
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
9
9
10
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
9
Ατομικό βάρος
18,9984032
αριθμός μάζας
19
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin and French fluere, flow or flux
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση Κέντρο Μονοκλινική
Ιστορία
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,001696 g/cm3
Σημείο τήξης
53,53 K | -219,62 °C | -363,32 °F
Σημείο βρασμού
85,03 K | -188,12 °C | -306,62 °F
θερμότητα σύντηξης
0,26 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
3,27 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,824 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,054%
Αφθονια στο συμπαν
0,00004%
Fluorine
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
μοναδες CAS
7782-41-4
PubChem CID Number
24524
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
42 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
64 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,98 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
17,4228 eV
Ατομικός Αριθμός
17,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,000279 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1
εφαρμογές
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Το φθόριο είναι εξαιρετικά τοξικό και διαβρωτικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
19F
ασταθη Ισότοπα
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F